"A Tacy Sami" Stowarzyszenie przy Zespole Szkół Specjalnych w Lubinie
 

Misja

Rozwijanie, propagowanie inicjatyw,postaw i działań sprzyjających rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, osób poszkodowanych na skutek przestępstw,wypadków drogowych,komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesów integracji w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej,integracji europejskiej,zwiększaniu aktywności życiowej,zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, kształtowaniu atmosfery zaufania i szacunku do osób niepełnosprawnych.

Wizytówka organizacji 

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
- kreowanie i umacnianie wśród ludzi poczucia więzi porozumienia,
- podejmowanie działań zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie,
- współdziałanie z samorządami terytorialnymi, instytucjami pomocy społecznej, służbą zdrowia instytucjami oświatowymi, fundacjami i stowarzyszeniami, których programy obejmują pomoc niepełnosprawnym.
Przedmiotem działania jest sfera zadań publicznych obejmująca w szczególności zadania w zakresie:
- działalności charytatywnej,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- nauki, edukacji,oświaty i wychowania,
- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
- ochrony i promocji zdrowia,
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
- działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- promocji i organizacji wolontariatu.

"A Tacy Sami" Stowarzyszenie przy Zespole Szkół Specjalnych w Lubinie
„ Nie ten przyjaciel co współczuje,
Ale ten, kto pomaga”
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (18 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=